Elm müstəqil Azərbaycanın dövlət siyasətinin
prioritet sahələrindəndir.
                                    İlham Əliyev

Sumqayıt Dövlət Universiteti
KONFRANS MATERİALLARI
İSSN: 2708-955X print
   İSSN: 2709-6033 on-line

№ 

Konfransın  mövzusu 

Statusu 

Keçirilmə tarixi 

Təşkilatçılar 

Əlavə məlumat 

Magistrantların  XX Respublika elmi konfransı 

respublika 

14-15  

may 

SDU 

02-03.06.20 

keçirilib 

  

Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizəsi: nailiyyətlər, problemlər 

respublika 

12-13 

mart 

SDU 

05-06.06.20 

keçirilib 

Riyaziyyatın fundamental problemləri və intellektual texnologiyaların təhsildə tətbiqi 

respublika 

23-24. 

aprel 

SDU 

 03-04.07.20 

keçirilib 

İqtisadi təhlükəsizlik: mövcud vəziyyət və perspektivlər 

beynəlxalq 

10-11 

aprel 

SDU 

08-09.07.20 

keçirilib 

İnformasiya sistemləri və texnologiyalar: nailiyyətlər və perspektivlər 

II beynəlxalq 

21-22 

may 

SDU, AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutu 

09-10.07.20 

keçirilib 

Azərbaycanın tranzit potensialının iqtisadi inkişafda rolu 

respublika  

22-23 

oktyabr 

SDU 

keçirilib
 

Tətbiqi fizika və energetikanın aktual məsələləri 

II beynəlxalq 

12-13 

noyabr 

SDU, Kazan Dövlət 

 Energetika Universiteti 

keçirilib

Cəmiyyətə inteqrasiya və adaptasiya: nəzəri və praktik aspektlər 

respublika 

26-27 

noyabr 

SDU 

keçirilib

Etnik deportasiyalar: tarixi və müasir dövrü 

beynəlxalq 

17-18 

dekabr 

SDU 

keçirilib