Elm müstəqil Azərbaycanın dövlət siyasətinin
prioritet sahələrindəndir.
                                    İlham Əliyev

Sumqayıt Dövlət Universiteti
KONFRANS MATERİALLARI
İSSN: 2708-955X print
   İSSN: 2709-6033 on-line

№1 AZƏRBAYCANDA DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİNİN BƏRPASI VƏ ÖLKƏNİN SİYASİ, SOSİAL-İQTİSADİ, MƏDƏNİ İNKİŞAFI BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI

 

№2 RİYAZİYYATIN NƏZƏRİ VƏ TƏTBİQİ PROBLEMLƏRİ

 

№3 HEYDƏR ƏLİYEV VƏ TÜRK DÜNYASI: İCTİMAİ, İQTİSADİ VƏ MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI

 

№4 MAGİSTRANTLARIN  XXIII  RESPUBLİKA ELMİ  KONFRANSININ MATERİALLARI  I HİSSƏ

 

№4 MAGİSTRANTLARIN  XXIII  RESPUBLİKA ELMİ  KONFRANSININ MATERİALLARI  II HİSSƏ 

 

№5 DÖVLƏTLƏR ARASI İQTİSADİ ƏLAQƏLƏR: MÜASİR ÇAĞIRIŞLAR VƏ PERSPEKTİVLƏR BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS

 

№6 ENERGETİKA İXTİSASLARI ÜZRƏ KADR HAZIRLIĞININ AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ III RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI

 

№7 SÜNİ İNTELLEKT VƏ ONUN TƏTBİQ SAHƏLƏRİ RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI