Elm müstəqil Azərbaycanın dövlət siyasətinin
prioritet sahələrindəndir.
                                    İlham Əliyev

Sumqayıt Dövlət Universiteti
KONFRANS MATERİALLARI
İSSN: 2708-955X print
   İSSN: 2709-6033 on-line

2024 №1 GƏNC ALİMLƏRİN YENİ ÇAĞIRIŞLARA CAVAB VERƏN ELMİ - TƏDQİQAT PERSPEKTİVLƏRİ

 

2024 №2 MAGİSTRANTLARIN XXIV RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI