Elm müstəqil Azərbaycanın dövlət siyasətinin
prioritet sahələrindəndir.
                                    İlham Əliyev

Sumqayıt Dövlət Universiteti
KONFRANS MATERİALLARI
İSSN: 2708-955X print
   İSSN: 2709-6033 on-line
2022-ci ildə Sumqayıt Dövlət Universitetində
 keçiriləcək beynəlxalq və respublika səviyyəli elmi konfransların
S İ Y A H I S I
 
 
Mövzusu
 
Sta-tusu
Keçirilmə tarixi
 
Təşkilatçı
Keçiri-ləcək ünvan
 
Dəvət olunacaq xarici universitetlər
Xarici qonaqların sayı
1
Qarabağın tarixi: siyasi, iqtisadi, mədəni aspektlər
Bey-nəlxalq
17-18 mart
SDU
SDU
Türkiyə:
Qazi Universiteti
Hacettepe Universiteti
Bülent Ecevit Universiteti
Rusiya:
Dağıstan Dövlət Universiteti
Dağıstan Dövlət Pedoqoji Universiteti,
Tarix, İqtisadiyyat, Hüquq Elmi Tədqiqat İnstitutu 
Qazaxıstan:
Meslek Karyera Universiteti
Ukrayna:
Taras Şevçenko adına Kiyev Milli Universiteti
Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti:
Doğu Akdeniz Universiteti
40 - 50
2
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə biomüxtəlifliyin bərpası yolları
Res-publika
14-15
aprel
SDU,
AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutu
SDU
 
 
 
 
3
Magistrantların XXII Respublika elmi konfransı
Res-publika
12-13 may
SDU
SDU
 
 
4
Qloballaşma şəraitində müəllim şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında pedaqogika və psixologiyanın yeri və rolu
Res-publika
28-29
aprel
SDU
SDU
 
 
5
Azərbaycan və Türkiyənin iqtisadi əməkdaşlığının
strateji istiqamətləri
Bey-nəlxalq
26-27 may
SDU, Yıldız Universiteti
SDU
Türkiyə:
Yıldız Texniki Universiteti
Nisantaşı Universiteti
Qars Kafkas Universiteti
Rusiya:
Moskva Dövlət Universiteti
Sankt-Peterburq Dövlət İqtisad Universiteti,
Rusiya, Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti
Makedoniya:
Cənub-Şərqi Avropa Universiteti
Belarus:
Belarus Milli Texniki Universiteti
Özbəkistan:
Daşkənd Dövlət İqtisadiyyat Universiteti 
Qazaxıstan:
X.Dosmuxammedov adına AtrausUniversiteti
10-15
6
Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının aktual problemləri
Res-publika
20-21 oktyabr
SDU,
AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu
SDU
 
 
7
Tətbiqi fizika və energetikanın aktual məsələləri
III Bey-nəlxalq
27-28 oktyabr
SDU,
KDEU
(Kazan Dövlət Energetika Universiteti)
SDU
Rusiya:
Dağıstan Dövlət Universiteti
Zaporojye Milli Universiteti
Rusiya Elmlər Akademiyasının
                  Bərk Cism Fizikası İnstitutu
Kazan Dövlət Energetika Universiteti
Kazan Federal Universiteti
Kazan Aviasiya İnstitutu
Sankt-Peterburq Dövlət Universiteti
Sankt-Peterburq Politexnik Universiteti
Ufa Dövlət Texniki Neft Universiteti
Pskov Dövlət Universiteti 
Türkiyə:
Qazi Universiteti
Belarus:
Belarus Milli Elmlər Akademiyası
Belarusiya Dövlət Aqrar Texniki Universiteti
Gürcüstan:
Gürcüstan Texniki Universiteti
Kutaisi Dövlət Universiteti
Qazaxıstan:
Atırau Dövlət Neft və Qaz Universiteti
Özbəkistan:
Günəş Enerjisi Beynəlxalq İnstitutu
Fərqanə Texniki Universiteti
Buxara Tibb Universiteti
Cənubi Koreya:
Çunbuk Milli Universiteti
İspaniya
Donostiya Beynəlxalq Fizika İnstitutu
Vyetnam:
Materiallar İnstitutu   
 
 
35 - 40
8
Universitet elminin və təhsilinin müasir problemləri (SDU-nun 60 illiyinə həsr olunur)
Res-publika
noyabr
SDU
SDU
 
 
9
İnformasiya sistemləri və texnologiyalar: nailiyyətlər və perspektivlər
III Bey-nəlxalq
08-09 dekabr
SDU,
AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutu
SDU
Rusiya:
Ufa Dövlət Aviasiya Texniki Universiteti
Ufa Dövlət Neft və Qaz Texniki Universiteti 
Voronej Dövlət Texniki Universiteti  
Başkırdıstan Dövlət Universiteti 
Perm Milli Dövlət Politexnik Universiteti  
Çelyabinsk Cənub-Ural Dövlət Universiteti
Türkiyə:
Ege Universiteti   
Süleyman Demirel Universiteti 
Dokuz Eylül Universiteti
Gazi Universiteti 
Bolqarıstan:
Varna Texniki Universiteti     
 
 
30
10
Riyaziyyatın fundamental problemləri və intellektual texnologiyaların təhsildə tətbiqi
II Res-publika
15-16 dekabr
SDU
SDU
 
 
11
Enerji effektivliyi və yaşıl enerji texnologiyası
Beynəl­xalq
dekabr
Azərbaycan Texniki Universiteti ,
SDU
AzTU