Elm müstəqil Azərbaycanın dövlət siyasətinin
prioritet sahələrindəndir.
                                    İlham Əliyev

Sumqayıt Dövlət Universiteti
KONFRANS MATERİALLARI
İSSN: 2708-955X print
   İSSN: 2709-6033 on-line

Sumqayıt Dövlət Universiteti. Konfrans materialları

 

REDAKSİYA HEYƏTİ

 

ELXAN HÜSEYNOV               prof., rektor (baş redaktor)

RAMAZAN MƏMMƏDOV       prof., elm və innovasiyalar üzrə prorektor, (baş redaktor müavini)

ƏKBƏR AĞAYEV                   prof. (təbiət və texniki elmlər bölməsi üzrə məsul katib)

NİGAR İSGƏNDƏROVA        prof., (sosial və humanitar elmlər bölməsi üzrə məsul katib)