Elm müstəqil Azərbaycanın dövlət siyasətinin
prioritet sahələrindəndir.
                                    İlham Əliyev

Sumqayıt Dövlət Universiteti
KONFRANS MATERİALLARI
İSSN: 2708-955X print
   İSSN: 2709-6033 on-line

Sumqayıt Dövlət Universiteti

Konfrans materialları

 

REDAKSİYA HEYƏTİ

 

RÜFƏT ƏZİZOV                     dos., rektor, baş redaktor

ELŞAD ABDULLAYEV         dos., Elm və innovasiyalar üzrə prorektor, baş redaktor müavini

ƏKBƏR AĞAYEV                  prof., kafedra müdiri, təbiət və texniki elmlər bölməsi üzrə məsul katib

NİGAR İSGƏNDƏROVA       prof., kafedra müdiri sosial və humanitar elmlər bölməsi üzrə məsul katib