Elm müstəqil Azərbaycanın dövlət siyasətinin
prioritet sahələrindəndir.
                                    İlham Əliyev

Sumqayıt Dövlət Universiteti
KONFRANS MATERİALLARI
İSSN: 2708-955X print
   İSSN: 2709-6033 on-line

№1 KİMYANIN MÜASİR PROBLEMLƏRİ

 

№2 REGİONAL İQTİSADİYYAT: MÜASİR ASPEKTLƏR VƏ AKTUAL MƏSƏLƏLƏR

 

№3 MAGİSTRANTLARIN  XXI  RESPUBLİKA ELMİ  KONFRANSININ MATERİALLARI  I HİSSƏ

 

№3 MAGİSTRANTLARIN  XXI  RESPUBLİKA ELMİ  KONFRANSININ MATERİALLARI  II HİSSƏ 

 

№3 MAGİSTRANTLARIN  XXI  RESPUBLİKA ELMİ  KONFRANSININ MATERİALLARI  III HİSSƏ

 

№4 TÜRK DİLLƏRİNİN VƏ ƏDƏBİYYATININ TƏDQİQİ VƏ TƏDRİSİNİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ

 

№5 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 1991-2021: DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİNİN BƏRPASI, İQTİSADİ VƏ SOSİAL-MƏDƏNİ İNKİŞAFI