Elm müstəqil Azərbaycanın dövlət siyasətinin
prioritet sahələrindəndir.
                                    İlham Əliyev

Sumqayıt Dövlət Universiteti
KONFRANS MATERİALLARI
İSSN: 2708-955X print
   İSSN: 2709-6033 on-line

 

№1 MAGİSTRANTLARIN  XX  RESPUBLİKA ELMİ  KONFRANSININ MATERİALLARI  I HİSSƏ 

№1 MAGİSTRANTLARIN XX  RESPUBLİKA ELMİ  KONFRANSININ MATERİALLARI  II HİSSƏ

 

№2 EKOLOGİYA VƏ HƏYAT FƏALİYYƏTİNİN MÜHAFİZƏSİ: NAİLİYYƏTLƏR, PROBLEMLƏR

 

№3 RİYAZİYYATIN FUNDAMENTAL PROBLEMLƏRİ VƏ İNTELLEKTUAL TEXNOLOGİYALARIN TƏHSİLDƏ TƏTBİQİ

 

№4 İQTISADİ TƏHLÜKƏSİZLİK: MÖVCUD VƏZİYYƏT VƏ PERSPEKTİVLƏR

 

№5 İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİ VƏTEXNOLOGİYALAR: NAİLİYYƏTLƏR VƏ PERSPEKTİVLƏR

 

№6 AZƏRBAYCANIN TRANZİT POTENSİALININ İQTİSADİ İNKİŞAFDA ROLU

 

№7 TƏTBİQİ FİZİKA VƏ ENERGETİKANIN AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ II BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS

 

№8 CƏMİYYƏTƏ İNTEQRASİYA VƏ SOSİAL ADAPTASİYA: NƏZƏRİ VƏ PRAKTİK ASPEKTLƏR

 

№9 ETNİK DEPORTASİYALAR: TARİXİ VƏ MÜASİR DÖVRÜ