Elm müstəqil Azərbaycanın dövlət siyasətinin
prioritet sahələrindəndir.
                                    İlham Əliyev

Sumqayıt Dövlət Universiteti
KONFRANS MATERİALLARI
İSSN: 2708-955X print
   İSSN: 2709-6033 on-line

№1 QARABAĞIN TARİXİ: SİYASİ, İQTİSADİ, MƏDƏNİ ASPEKTLƏR

 

№2 AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ BİOMÜXTƏLİFLİYİN BƏRPASI YOLLARI

 

№3 MAGİSTRANTLARIN  XXII  RESPUBLİKA ELMİ  KONFRANSININ MATERİALLARI  I HİSSƏ

 

№3 MAGİSTRANTLARIN  XXII  RESPUBLİKA ELMİ  KONFRANSININ MATERİALLARI  II HİSSƏ 

 

№3 MAGİSTRANTLARIN  XXII  RESPUBLİKA ELMİ  KONFRANSININ MATERİALLARI  III HİSSƏ

 

№4 QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ MÜƏLLİM ŞƏXSİYYƏTİNİN FORMALAŞDIRILMASINDA PEDAQOGİKA VƏ PSİXOLOGİYA ELMLƏRİNİN YERİ VƏ ROLU

 

№5 AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKİYƏNİN İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIĞININ STRATEJİ İSTİQAMƏTLƏRİ

 

№6 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFININ AKTUAL PROBLEMLƏRİ

 

№7 TƏTBİQİ FİZİKA VƏ ENERGETİKANIN AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ

 

№8/1 UNİVERSİTET ELMİNİN VƏ TƏHSİLİNİN MÜASİR PROBLEMLƏRİ

 

№8/2 UNİVERSİTET ELMİNİN VƏ TƏHSİLİNİN MÜASİR PROBLEMLƏRİ

 

№9 İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİ VƏ TEXNOLOGİYALAR NAİLİYYƏTLƏR VƏ PERSPEKTİVLƏR

 

№10 RİYAZİYYATIN FUNDAMENTAL PROBLEMLƏRİ VƏ İNTELLEKTUAL TEXNOLOGİYALARIN TƏHSİLDƏ TƏTBİQİ