Elm müstəqil Azərbaycanın dövlət siyasətinin
prioritet sahələrindəndir.
                                    İlham Əliyev

Sumqayıt Dövlət Universiteti
KONFRANS MATERİALLARI
İSSN: 2708-955X print
   İSSN: 2709-6033 on-line

№1 QARABAĞIN TARİXİ: SİYASİ, İQTİSADİ, MƏDƏNİ ASPEKTLƏR

 

№2 AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ BİOMÜXTƏLİFLİYİN BƏRPASI YOLLARI

 

№3 MAGİSTRANTLARIN  XXII  RESPUBLİKA ELMİ  KONFRANSININ MATERİALLARI  I HİSSƏ

 

№3 MAGİSTRANTLARIN  XXII  RESPUBLİKA ELMİ  KONFRANSININ MATERİALLARI  II HİSSƏ 

 

№3 MAGİSTRANTLARIN  XXII  RESPUBLİKA ELMİ  KONFRANSININ MATERİALLARI  III HİSSƏ

 

№4 QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ MÜƏLLİM ŞƏXSİYYƏTİNİN FORMALAŞDIRILMASINDA PEDAQOGİKA VƏ PSİXOLOGİYA ELMLƏRİNİN YERİ VƏ ROLU

 

№5 AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKİYƏNİN İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIĞININ STRATEJİ İSTİQAMƏTLƏRİ